Planowanie operacyjne

Planowanie operacyjne

Planowanie operacyjne ma na celu zdefiniowanie konkretnych scenariuszy migracji i adaptacji oraz określenie niezbędnych działań umożliwiających realizację planu strategicznego.

Firma Cloud.Sec w ramach planowania operacyjnego wykorzystuje metodykę i standard zdefiniowany przez Cloud Security Alliance (CSA). Cloud Security Alliance to wiodąca na świecie organizacja zajmująca się definiowaniem standardów bezpieczeństwa chmury obliczeniowej.

W ramach planowania operacyjnego migracji i adaptacji do chmury Microsoft zostanie wykonana analiza i zaplanowane działania z uwzględnieniem poniższych obszarów

 • Potwierdzenie zgodności wykorzystania chmury publicznej z obecnie obowiązującymi przepisami prawa i zobowiązaniami względem partnerów biznesowych
 • Zdefiniowanie scenariuszy biznesowych wykorzystania chmury publicznej
  • Zakres aplikacji migrowanych do chmury
  • Zakres danych migrowanych do chmury
  • Zakres zasobów sprzętowych migrowanych do chmury
  • Zakres danych udostępnianych z chmury
  • Sposób dostępu do zasobów chmury
  • Metoda uwierzytelniania
  • Grupa Użytkowników upoważnionych do przetwarzania danych w chmurze
  • Zakres procesów biznesowych/ czynności biznesowych migrowanych do chmury
 • Wybór właściwego archetypu modelu bezpieczeństwa do grup procesów biznesowych wyniesionych do chmury
 • Określenie wymaganego poziomu bezpieczeństwa dla poszczególnych procesów, czynności wyniesionych do chmury
 • Identyfikacja CSP (Cloud Service Provider), który jest zdolny spełnić wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa
 • Identyfikacja wymaganych zabezpieczeń do wdrożenia oraz ustalenie odpowiedzialności pomiędzy CSP (Cloud Service Provider)
 • Ścisła współpraca z CSP w celu implementacji stosownych kontroli i integracji z wykorzystywanymi narzędziami bezpieczeństwa
 • Standaryzacja, automatyzacja zabezpieczeń, analiza czy można zestandaryzować zabezpieczenia „pod chmurę” z pozostałą częścią organizacji
 • Priorytetyzacja zabezpieczeń do wdrożenia
 • Wdrożenie zabezpieczeń i ładu bezpieczeństwa chmury